Πότε απαιτείται η σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης

Η σύνταξη μίας υδρογεωλογικής μελέτης αφορά διάφορα αντικείμενα όπως:

  1. Τον προσδιορισμό των γεωμετρικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών ενός υδροφορέα με σκοπό τον έλεγχο της αξιοποίησης αυτού
  2. Τον έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης ενός υπόγειου υδροφορέα
  3. Τον καθορισμό του μηχανισμού διασποράς ρύπων
  4. Τον τεχνικό εμπλουτισμό ενός υδροφορέα
  5. Τη μελέτη ανάπτυξης διαφυγών
  6. Τη μελέτη υφαλμύρινσης και τον προσδιορσμό μέτρων ανάσχεσης αυτής
  7. Τον προσδιορισμό της ποιοτικής κατάστασης ενός υδροφορέα λόγω γεωπεριβάλλοντος
  8. Την ανόρυξη υδρογεωτρήσεων για κάθε χρήση κ.α.


Η σύνταξη της υδρογεωλογικής μελέτης γίνεται σε διάφορα στάδια:


Η έκταση και το είδος των απαιτούμενων γεωλογικών και υδρογεωλογικών εργασιών, καθορίζονται από τη σκοπιμότητα και τα χαρακτηριστικά του έργου, τη σημαντικότητα αυτού και τις τοπικές συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να εκτείνονται στην ευρύτερη και στενή περιοχή των έργων.

 

Νομοθεσία

Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία αφορά στις γενικές προδιαγραφές εκπόνησης των γεωλογικών εργασιών (ΥΑ 6019/86, ΦΕΚ 29Β'/11.02.1986), στις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών υπαίθρου (διάτρηση υδρογεωτρήσεων, δοκιμαστικές αντλήσεις κ.λπ.) όπως αυτές περιγράφονται στη  ΔΙΠΑΔ/β/606/02 (ΦΕΚ 1461 B'/ 20.11.2002), ενώ είναι υπό σύνταξη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι τεχνικές προδιαγραφές των υδρογεωλογικών μελετών στο σύνολό τους και για διάφορα αντικείμενα.

Για την εκπόνηση των μελετών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η σύγχρονη ελληνική νομοθεσία, όσο και ευρωπαϊκές οδηγίες, π.χ. Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 60/2000/ΕΚ,
Νόμος 3199/2003, Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, Οδηγία 91/271/ΕΚ, Οδηγία 80/778/ΕΟΚ και την τροποποίηση αυτής με την Οδηγία 98/83/ΕΚ (παρ. 2 Άρθρου 7), Οδηγία 2006/118/ΕΚ, κ.λπ.

drw2