Πότε απαιτείται η σύνταξη γεωλογικής μελέτης;

Η γεωλογική μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης - κατασκευής ενός τεχνικού έργου υποδομής (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δίκτυα, έργα οδοποιίας, σήραγγες, γέφυρες, κ.αλ.).

Η σύνταξη της γεωλογικής μελέτης γίνεται σε διάφορα στάδια:


Η έκταση και το είδος των απαιτούμενων γεωλογικών εργασιών καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του έργου, τη σημαντικότητα αυτού και τις τοπικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση αυτές πρέπει να εκτείνονται στην ευρύτερη και στενή περιοχή των έργων.


Νομοθεσία

Οι προδιαγραφές Γεωλογικών εργασιών μέσα στα πλαίσια των μεγάλων έργων υποδομής (Ε104-85) ορίζονται στην ΥΑ 6019/86 (ΦΕΚ 29Β'/11.02.1986).

 

drw1a